Logotype Sveriges Förenade Filmstudios

Stadgar för Sveriges Förenade Filmstudios

§ 1
Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) är en ideell förening med syfte
- att främja tillkomsten och utvecklingen av filmstudios i Sverige
- att förmedla värdefull film
- att sprida kunskap om filmen som konstform, dess utveckling och om filmens roll i samhället
- att stimulera till ökat intresse för olika filmproblem för att på så sätt skapa en större publik för värdefull film.

§ 2
Medlemskap tillkommer varje ansluten filmstudio. Varje studio räknas som en medlem. Följande sju organisationer äger rätt att utse vardera en medlem i föreningen: Svenska Filminstitutet, Sveriges Filmuthyrareförening, Föreningen Sveriges Filmproducenter, Sveriges Biografägareförbund, Folketshusföreningarnas Riksorganisation, Våra Gårdar och Filmrutan.

§ 3
Den som gjort betydande insatser för SFF kan föreningens årsmöte utse till hedersledamot. Hedersledamot har rätt att delta i föreningens sammanträden, dock utan rösträtt.

§ 4
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande samt sju ledamöter och en suppleant. Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av två år. Övriga styrelsemedlemmar väljs för en tid av två år och kan omväljas högst tre gånger. Fyra ledamöter väljs varje år. Suppleanten väljs för en tid av ett år. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet så att de i § 1 angivna målen främjas. För beslut av föreningsstyrelsen fordras enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste minst fem av de närvarande vara ense om fattade beslut.

Styrelsen sammanträder på begäran av ordföranden eller i hans ställe vice ordföranden eller om två styrelseledamöter gemensamt fordrar detta.

Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Till berättelsen skall fogas redogörelser över föreningens ekonomiska ställning samt separat berättelse över tidskriften Filmrutans ekonomi.

§ 5
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av revisor(er) som väljs av årsmötet.

§ 6
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden f o m den 1 januari t o m den 31 december. Räkenskaperna jämte av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse skall senast den 20 februari varje år ha överlämnats till revisor. Revisionsberättelse skall föreligga senast den 1 mars.

§ 7
Ordinarie årsmöte skall hållas senast fyra månader efter varje verksamhetsårs slut.

Styrelsen kallar i övrigt föreningen till sammanträde då den anser detta erforderligt eller då yrkande därom framställs av minst en femtedel av medlemmarna.

Kallelse till både årsmöte och annat allmänt sammanträde skall utgå skriftligen minst 14 dagar i förväg. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen skall bifogas kallelse till årsmöte.

§ 8
Föreningsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt bestämmelserna i § 7.

Beslut vid sammanträde fattas med enkel majoritet. Om votering begärs sker omröstning öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val och sluten omröstning då lotten får avgöra. Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom fullmakt. Styrelseledamot har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet.

§ 9
Ordinarie årsmöte skall - förutom övriga ärenden - uppta följande ärenden till behandling:

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet

2. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

3. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående verksamhetsår

4. Revisorernas berättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Styrelsens förslag till budget för nästkommande budgetår

7. Val av ordförande

8. Val av styrelseledamöter jämte suppleant

9. Val av revisorer för tiden till nästa årsmöte

10. Val av tre ledamöter till en valberedning för tiden till nästa årsmöte

11. Val av ansvarig utgivare för tidskriften Filmrutan för innevarande kalenderår

12. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

13. Styrelsens utlåtande skall sändas till föreningens samtliga medlemmar senast den 28 februari.

14. Propositioner skall skickas till samtliga medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.

§ 10
Föreningens överskott disponeras på sätt som årsmötet beslutar.

§ 11
Föreningens samarbete med Svenska Filminstitutet sker enligt gällande avtal.

§ 12
Föreningen utger en tidskrift för film och filmstudios. Tidskriften bär namnet Filmrutan.

Föreningens styrelse utgör även tidskriftens styrelse. Tidskriften skall ha självständig ekonomi och eget postgirokonto. Dess ekonomiska ställning redovisas separat. Bokslut skall ske per kalenderår. Ansvarig utgivare väljs av SFFs årsmöte för det innevarande kalenderåret.

Styrelsen utser redaktör. Redaktören får själv utse sin redaktion. Tidskriftens redaktör och ansvarige utgivare är automatiskt medlemmar av föreningen och har rätt att delta i styrelsens handläggning av frågor rörande tidskriften.

§ 13
Föreningen fastställer en arbetsordning med detaljerade bestämmelser, regler, råd och anvisningar för filmstudior i deras arbete. Förslag till ändring av denna arbetsordning skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari eller 6 veckor före annat stadgeenligt utlyst föreningssammanträde än årsmöte.

§ 14
För att godkännas som medlem skall filmstudio avge en ansvarsförbindelse undertecknad av studions ordförande, kassör eller ledamot av interimsstyrelsen. Formuleringen av ansvarsförbindelsen skall framgå av arbetsordningen. Godkänd studio skall till föreningen erlägga de avgifter som fastställs av föreningen vid årsmöte.

§ 15
Studio eller medlem som motverkar föreningens syften eller bryter mot dess stadgar eller arbetsordning kan uteslutas av föreningen eller dess styrelse. Sker uteslutning genom styrelsebeslut kan den uteslutna studion skriftligen överklaga beslutet vid föreningens närmast kommande årsmöte. Utesluten studio har då rätt att sända en representant till detta årsmöte och enskild medlem har rätt att närvara för att föra sin talan, dock endast i fråga som rör uteslutningen. Då studio uteslutes eller utträder har studion inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.

§ 16
Vid föreningens upplösning skall samtliga tillgångar och tillhörigheter överlämnas till sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller till Svenska Filminstitutet.

§ 17
Förslag till ändring av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december eller 6 veckor före annat stadgeenligt utlyst föreningssammanträde än årsmöte.

Förslag till stadgeändring skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet.

För ändring av stadgarna och arbetsordningen eller för upplösningen av föreningen fordras beslut med 2/3 majoritet vid stadgeenligt utlyst föreningssammanträde.

2010-04-24

Hitta en filmstudio nära dig!

Vi finns på närmare 100 orter i Sverige
Läs mer

Starta en filmstudio!

Så här gör du. Läs mer

Läs om SFF:s arrangemang! Läs mer

Kontakt

Sveriges Förenade Filmstudios
(Swedish Federation of Film Societies)

Filmhuset, Borgvägen, Box 27126
102 52 Stockholm
Sweden

Kontakt

Per Eriksson 08-665 12 30
Tomas Tengmark 08-665 12 31